Wil je onze woonloods bezoeken? Dat kan altijd op afspraak via info@kastenvanzukini.nl.
Wil je onze woonloods bezoeken? Dat kan altijd op afspraak via info@kastenvanzukini.nl.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  1. Wij/on(s)(ze): Kasten van Zukini, gevestigd te (4818 CE) Breda aan de Poolseweg 130, KVK- nummer 60980796.
  2. Klant: degene, die de opdracht geeft tot het restaureren, restylen, opknappen, repareren of soortgelijke werkzaamheden van (een) meubel(s)/object(en) van de klant en/of tot wie de offerte is gericht en/of die met ons een overeenkomst aangaat of wil aangaan en/of voor wie wij een aanbieding doen, alsmede diens rechtsopvolgers, en is ook degene die de factuur dient te voldoen.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en derden, waaronder de klant.
  4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
  6. Dag: kalenderdag.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die wij ter beschikking stellen die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Restauratie: is het geheel van handelingen aan beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van te voren gedefinieerde toestand.
  12. Meubels/objecten: (een) meubel(s) en/of object(en) in eigendom van de klant. 
  13. Restylen: een ander uiterlijk geven aan de meubels/objecten.
  14. Opknappen: mooier maken van de meubels/objecten. 
  15. Repareren: herstellen van de meubels/objecten, zoals onder andere het verrichten van timmerwerkzaamheden.
  16. Houtwormbestrijding: het bestrijden van een in hout levende insectenlarve.
  17. Zandstralen: het met een zandstraal bewerken van hout.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, daaronder begrepen elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of bestelling via de webshop, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan. 

2.2. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.5.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons en de klant zijn overeengekomen.

2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3: aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

3.2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Waar gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen/foto’s zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten, waarbij opgemerkt wordt dat de weergave op een (computer)scherm kan afwijken van de werkelijkheid, voor zover dit bijvoorbeeld geldt voor weergegeven kleuren. Alle afbeeldingen, specificities en gegevens in het aanbod zijn dan ook ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.3. Een overeenkomst komt tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd dan wel nadat wij met de uitvoering van de opdracht begonnen zijn. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.6. Eventueel na de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) tussen partijen worden overeengekomen.  

3.7. Wij zijn bevoegd voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de klant worden doorberekend. 

Artikel 4: prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s.

4.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief meerwerk en kosten voor vervoer en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 5: wijzigingen en meerwerk

5.1. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op de te verwachten afleveringsdatum. Een en ander komt voor rekening/risico van de klant.

5.2. Meerwerk zal –voor zover mogelijk- zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door ons schriftelijk aan de klant worden medegedeeld. De klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste te verwachten afleveringsdatum, tenzij de klant schriftelijk aangeeft dit niet te willen voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door ons.

5.3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 6: transport

6.1. De klant kan ervoor kiezen om de meubels/objecten door ons te laten ophalen bij en/of terug te laten brengen naar de klant thuis/of een andere door de klant opgegeven locatie. Hiervoor brengen wij transportkosten in rekening. Deze kosten bedragen als volgt:

Overzicht bezorgkosten per postcode Nederland:

1000 – 1099 | 95 euro
1100 – 1199 | 125 euro
1200 – 1399 | 95 euro
1400 – 1999 | 125 euro
2000 – 2199 | 95 euro
2200 – 2899 | 80 euro
2900 – 3299 | 60 euro
3300 – 3399 | 40 euro
3400 – 3599 | 80 euro
3600 – 3899 | 95 euro
3900 – 3999 | 80 euro
4000 – 4699 | 60 euro
4700 – 4799 | 30 euro
4800 – 4899 | 20 euro
4900 – 5199 | 30 euro
5200 – 5799 | 40 euro
5800 – 6099 | 60 euro
6100 – 6499 | 80 euro
6500 – 6699 | 60 euro
6700 – 7099 | 80 euro
7100 – 7399 | 95 euro
7400 – 8799 | 125 euro
8800 – 9399 | 150 euro
9400 – 9599 | 125 euro
9600 – 9999 | 150 euro

We leveren niet op de eilanden.

België
We bezorgen alleen binnen de postcode 2000 t/m 2999 | 50 euro
Buiten de provincie Antwerpen in België leveren wij niet.
Natuurlijk kun je deze wel zelf afhalen in Breda.

Voormelde bedragen zijn gebaseerd op een enkele reis.

6.2. Wij bepalen de wijze van transport.

6.3. Wij zijn verzekerd voor schade tijdens het door ons ophalen en/of terugbrengen van de meubels/objecten van ophaaladres naar onze werkplaats en andersom, alsmede van onze werkplaats naar de werkplaats van derden -zoals bedoeld in artikel 3.7.- en andersom. Het risico op schade op de meubels/objecten gaat over op de klant op het moment van aflevering zoals bedoeld in artikel 7, tenzij anders is overeengekomen.

6.4. Eventuele schade die ontstaat door transport welke wij niet hebben uitgevoerd, kunnen niet worden gereclameerd op ons.

Artikel 7: aflevering

7.1. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de klant aan ons kenbaar heeft gemaakt. De klant staat garant voor het verstrekken van een juist afleveradres en tijdstip. Indien door toedoen van de klant de aflevering niet plaats kan vinden (hieronder begrepen situaties waarin het product wegens de afmeting niet op de gewenste plaats geleverd kan worden), komen de de hieruit voortvloeiende – extra – (transport)kosten voor rekening van de klant.

7.2. Met de klant spreken wij geen afleveringsdatum af. Wel geven wij aan de klant een indicatie af wanneer wij mogelijk zouden kunnen afleveren. Deze indicatie van de te verwachten afleveringsdatum is nimmer fataal. In geval de te verwachten afleveringsdatum door ons niet aangehouden kan worden, zullen wij de klant daarvan op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten afleveringsdatum zonder dat de klant daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen en/of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan, tenzij de klant opzet of grove schuld van ons bewijst.

7.3. Indien de aflevering langer dan 3 maanden na de afgegeven indicatie zoals bedoeld in artikel 7.2. achterwege blijft, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt.

7.4. Indien de klant ervoor kiest om de meubels/objecten op onze werkplaats te komen ophalen, dient de klant hiertoe binnen 3 maanden na het bericht van ons dat de meubels/objecten kunnen worden opgehaald, over te gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Houdt de klant zich niet aan deze termijn, dan zal de klant een aangetekend schrijven ontvangen met daarin de sommatie om de meubels/objecten binnen 30 dagen na dagtekening van de aangetekende brief te komen ophalen. Verzuimt de klant binnen laatstgenoemde termijn de meubels/objecten op te halen, dan gaat het eigendom van de meubels/objecten op ons over.

Artikel 8: inspectie en reclames

8.1. Bij aflevering is de klant verplicht direct te controleren op gebreken, zoals beschadiging, onvolledigheid of onjuistheden. In geval van een geconstateerd gebrek, dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en bij ons schriftelijk gemeld te worden. Indien het gebrek na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij ons schriftelijk gemeld te worden. 

8.2. Na aftekening voor ontvangst wordt de klant geacht de aflevering te hebben goedgekeurd.

8.3. Indien en voor zover het gemelde gebrek door ons gegrond wordt bevonden zullen wij naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, het gebrek herstellen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

8.4. Het melden van het gebrek ontslaat de klant niet van zijn of haar betalingsverplichting ten opzichte van ons.

8.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig/juist verstrekken van informatie door de klant. 

8.6. Wij zijn niet verplicht een gebrek te herstellen indien blijkt dat het gebrek door toedoen van de klant is ontstaan. Dit komt voor eigen rekening/risico van de klant. 

Artikel 9: herroepingsrecht koop op afstand

9.1. Bij de aankoop van producten bij een koop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

9.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen retour gezonden te worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Artikel 10: kosten in geval van herroeping 

10.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping) terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

10.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 11: uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de consument wordt uitgesloten voor producten zoals hier omschreven: 

a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 12: verzekering en aansprakelijkheid

12.1. Wij zijn verzekerd voor schade aangericht aan de meubels/objecten op onze werkplaats, alsmede als de meubels/objecten op de werkplaats van derden –zoals bedoeld in artikel 3.7.- staan. 

12.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor brandschade aan de meubels/objecten, ook niet als de meubels/objecten op de werkplaats van derden –zoals bedoeld in artikel 3.7.- staan. De klant dient hiervoor zelf tijdig een verzekering af te sluiten. Mogelijk valt dit onder de inboedelverzekering van de klant. 

12.3. Voordat wij tot uitvoering van de opdracht overgaan, controleren wij of er zichtbare houtworm aanwezig is. Is daar sprake van, of wordt dit tijdens de uitvoering van de opdracht geconstateerd, dan nemen wij contact met de klant op. Aan de klant wordt dan gevraagd of houtwormbestrijding gewenst is. Indien de klant voor houtwormbestrijding kiest, betreft dit meerwerk, en zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Constateert de klant na aflevering houtworm in de meubels/objecten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij blijkt dat de houtworm door ons toedoen is ontstaan. 

12.4. Het verkleuren van meubels/objecten is een natuurlijk proces en zal onder invloed van zonlicht versneld worden. De klant dient daarnaast altijd rekening te houden met het weken van hout als natuurlijk materiaal. Eventuele gevolgen hiervan zijn niet op ons te reclameren.

12.5. Indien de meubels/objecten door ons geschilderd zijn, dient de klant de meubels/objecten de eerste 7 dagen te ontzien van intensief gebruik, zodat de laatste laklaag kan doorharden. Tevens mogen de meubels/objecten door de klant niet met agressieve schoonmaakmiddelen behandeld worden. Houdt de klant zich hier niet aan, dan kan eventuele daardoor ontstane schade niet op ons gereclameerd worden. Eventuele schade aan de meubels/objecten toegebracht door de klant zelf, is niet op ons te reclameren.

12.6. De luchtvochtigheid in de ruimte waar de objecten staan dient steeds tussen de 60 á 70% te zijn. Eventuele schades/problemen ontstaan doordat de luchtvochtigheid meer dan 70% of minder dan 60% bedraagt zijn niet te reclameren op ons.

12.7. Schades ontstaan door installatie / het in elkaar zetten of uit elkaar halen van een product / reparaties en/of bewerkingen uitgevoerd door de klant of in opdracht van de klant door derden uitgevoerd na aflevering van de meubels/objecten zijn niet op ons te verhalen.

12.8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn wanneer de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 13: betaling

13.1. Nadat de klant de opdracht aan ons heeft verstrekt en voordat wij tot uitvoering van de opdracht overgaan, is de klant een aanbetaling in de vorm van het bedrag van het basis product (lees product zonder bewerking) verschuldigt. Pas nadat de betaling door ons is ontvangen, gaan wij tot uitvoering van de opdracht over. Het resterende bedrag wordt bij levering voldaan. Voor klanten die hun eigen meubels in opdracht geven, is er geen aanbetaling van toepassing. 

13.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden bij aflevering van de meubels/objecten door middel van een pintransactie. Wij maken gebruik van een mobiele pinautomaat. 

13.3. Indien de klant niet aan de in dit artikel genoemde betalingsverplichting voldoet, nemen wij de meubels/objecten mee terug en houden wij de meubels/objecten onder ons totdat de klant tot betaling is overgegaan.

Artikel 14: overmacht

14.1. Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ons op betaling door de klant voor reeds door ons verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ingeval van opschorting zullen wij alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor wij tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zoals onder andere brand, werkstaking, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, van buiten komende oorzaken, waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

Artikel 15: ontbinding/ tussentijdse beëindiging

15.1. De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddelijk opeisbaar zijn ingeval:

 1. de klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
 2. wij goede gronden hebben te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 3. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, de klant onder curatele wordt gesteld of anderzins het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn of haar vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 4. de klant bij het aangaan van de met ons gesloten overeenkomst(en) onjuiste opgave heeft verstrekt, dan wel wij niet in kennis zijn gesteld van feiten en omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van ons van dien aard is, dat wij de met de klant gesloten overeenkomst(en) niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan wanneer wij de juiste stand van zaken hadden gekend;
 5. de klant overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
 6. van overlijden, indien de klant een natuurlijk persoon is.

15.2. Wij zijn in de 15.1. genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

 1. de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant en/of
 2. enig door de klant aan ons verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen.

15.3. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging/toepasselijk recht onverkort van toepassing.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1. Alle overeenkomsten en daarmee samenhangende en/of daaruit voorvloeiende overeenkomsten/rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant worden beheerst door het Nederlands recht.

16.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Beslag

Verftechnieken

Plankverdeling